INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

MarketArt u Bílé paní, provozovatel Ivana Bílá, Na Skalce 70, Vráž, IČO: 71361545, e-mailová adresa: info@marketart.cz,, telefonní číslo: 2249101239, zapsaná Městským úřadem v Berouně, odbor živnostenský č.j. 752/04/živn/Fr ze dne 2.2.2004 (dále jen „prodávající“), jakožto provozovatel internetového obchodu https://www.marketart.cz MarketArt u Bílé paní | Výtvarné potřeby a obchod pro tvořivé. (dále jen „E-shop“) tímto poskytuje svým zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v souladu s ustanoveními § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1, § 1824 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku před uzavřením kupní smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku následující informace:

 1. totožnost, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj prodávajícího: MarketArt u Bílé paní, provozovatel Ivana Bílá, Na Skalce 70, Vráž, IČO: 71361545, e-mailová adresa: info@marketart.cz,, telefonní číslo: 2249101239

 2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: Popis zboží je uvedený v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu.

 3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: Cena zboží je uvedená v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu, cena je uvedena vč. DPH a všech jiných daní a poplatků

 4. způsob platby a způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání:

Dodání v rámci České republiky:

 • Osobní odběr v obchodě n adrese PRAHA, Václavská 12, 120 00, Praha 2, PLZEŇ, Palackého 7, 301 00, Plzeň, RAKOVNÍK, Palackého 72, 269 01, Rakovník – zdarma.

 • Dodání pomocí přepravce DPD či Česká pošta s.p. nad 700 Kč. – zdarma. Platba zdarma.

 • Dodání pomocí přepravce DPD, balík do ruky – 99 Kč, a dále platba 30 Kč za dobírku. Platba kartou online, bankovním převodem – předem není zpoplatněna.

 • Dodání pomocí přepravce DPD Pickup – 99 Kč, a dále platba 30 Kč za dobírku. Platba kartou online, bankovním převodem – předem není zpoplatněna.

 • Dodání pomocí přepravce Česká pošta s.p., balík do ruky – 139 Kč, a dále platba 30 Kč za dobírku. Platba kartou online, bankovním převodem – předem není zpoplatněna

 • Dodání pomocí přepravce Česká pošta s.p., balík do Balíkovny- 99 Kč, a dále platba 30 Kč za dobírku. Platba kartou online, bankovním převodem – předem není zpoplatněna

 • Dodání pomocí přepravce Česká pošta s.p., balík na poštu – 119 Kč, a dále platba 30 Kč za dobírku. Platba kartou online, bankovním převodem – předem není zpoplatněna

Dodání v rámci Slovenské republiky:

 • Dodání pomocí přepravce General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. – GLS cena jednotná 249 Kč.

Dodání v rámci České republiky a Slovenské republiky, odkazy na obchodní podmínky přepravců, které jsou aktuální ke dni 9.3.2020:

Prostřednictvím služeb České pošty s.p., jejíž obchodní podmínky jsou dostupné na:

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/zps.pdf/a085daea-e843-4885-b60b-af3372319f75

Prostřednictvím služeb společnosti DPD jejíž obchodní podmínky jsou dostupné na:

https://www.dpd.com/cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/

Prostřednictvím služeb společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. jejíž obchodní podmínky jsou dostupné na:

https://gls-group.eu/CZ/cs/home

 1. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

  • Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

  • prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

   4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 2.2. výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

  • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

  • Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

  • Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

  • Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží . To neplatí:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo

 4. vyplývá-li to z povahy věci.

  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

   2. na odstranění vady opravou věci,

   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

   4. odstoupit od smlouvy.

  • Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  • Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

  • Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.

  • prodávající neposkytuje zvláštní smluvní záruku za jakost dle § 2113 občanského zákoníku nad rámec zákonných ustanovení.

  • Práva zákazníka vyplývající ze záruky za jakost při převzetí a odpovědnosti za vady prodávajícího, uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese obchodu MarketArt u Bílé paní, provozovatel Ivana Bílá, na drese provozovny PRAHA, Václavská 12, 120 00, Praha 2 IČO: 71361545, e-mailová adresa: info@marketart.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží.

  • Reklamace se vyřizují v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího, reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: prodávající neúčtuje žádné poplatky za prostředky komunikace na dálku. Zákazník platí pouze standardní poplatky účtované jeho poskytovateli internetového připojení a telekomunikačních služeb.

 2. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována: prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním nebo předáním zboží zákazníkovi, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

 3. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru: Systém mimosoudního vyřizování stížností není zaveden. Zákazník se může obrátit se stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (např. Česká Obchodní Inspekce).

 4. údaj, zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: Obsahem kupní smlouvy je: (i) objednávka a (ii) OBCHODNÍ PODMÍNKY prodávajícího. prodávající uchovává kupní smlouvy v elektronické podobě a na žádost zašle zákazníkovi kopii kupní smlouvy v elektronické podobě na email.

 5. údaj o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 6. údaj o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: Pro objednání zboží zákazník vloží zboží do košíku kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu. Následně zákazník vyplní ve webovém rozhraní E-shopu své dodací a fakturační údaje. Zákazník vezme na vědomí tyto informace poskytované před uzavřením smlouvy a poučení o právu na ochranu osobních údajů a o právu na odstoupení od smlouvy. Zákazník objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ a tím dává souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího.

 7. údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: Před odesláním objednávky může zákazník jakákoliv zadaná data opravit jejich přepsáním. Po odeslání objednávky dostane zákazník potvrzující email s daty, která zadal při vytváření objednávky. V případě chybného uvedení jakýchkoliv dat v objednávce zákazník informuje prodávajícího emailem na info@marketart.cz, kde uvede číslo objednávky a správné údaje.